Carregant...

Protecció de dades

La visita a aquest web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que proporcioni l'usuari alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest web seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter personal, en la redacció donada per la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades als fitxers de caràcter personal dels que és responsable Master Servei 24h S.L.U.. que complirà amb la seva obligació de notificació prèvia a l'Agència de Protecció de Dades, de la creació de fitxers de caràcter personal i així mateix comunicarà a l'esmentada Agència, els canvis que es produeixin en la finalitat del fitxer automatitzat, en el seu responsable i en la direcció de la seva ubicació. El Registre General de Protecció de Dades ha d'inscriure els fitxers, assegurant Master Servei 24h S.L.U. que les notificacions s'ajusten als requisits exigibles.

Així mateix Master Servei 24h S.L.U. adoptarà totes les mesures de seguretat en relació amb els fitxers i les dades tractades en ells, d'acord amb el que preveu la Llei de Protecció de Dades. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenteixen inequívocament la incorporació de les seves dades als fitxers, que continguin dades de caràcter personal, dels que sigui responsable Master Servei 24h®, així com el tractament informatitzat o no dels mateixos amb la finalitat que puguin ser utilitzats per Master Servei 24h S.L.U. amb una finalitat comercial, financera, de personalització, operativa i estadística i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a Master Servei 24h® per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting a fi d'adequar les seves ofertes al perfil particular Master Servei 24h S.L.U. podrà conservar les seves dades un cop finalitzada tota la relació amb l'usuari per a complir obligacions legals.

Master Servei 24h S.L.U. de cance de les dades recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats o registrats. En el cas que les dades recollides s'utilitzessin per a una finalitat distinta per a la qual haguessin estat recaptats o recollits es requerirà el consentiment previ dels interessats. Master Servei 24h S.L.U. ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Els usuaris que facilitin les seves dades de caràcter personal, presten el seu consentiment exprés perquè puguin ser comunicats per a la seva utilització a les Entitats de Master Servei 24h S.L.U. per a la realització d'activitats pròpies del seu objecte social. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal queden informats que aquesta comunicació es produeix en el mateix moment en que proporcionen les dades a Master Servei 24h S.L.U..

Els usuaris les dades siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d'oposició, accés i informació, rectificació, cancel.lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats dirigint comunicació per escrit a Master Servei 24h S.L.U. amb adreça C/ Blas de Otero 4, Pol. Ind. Les Brugueres Cp: 17200 Palafrugell - Girona (Espanya) Tel: 972.308.330, mail: recepcio@grupmasterservei24h.com

En el moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar les dades qualificades obligatoris suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per als que eren demanats. Així mateix, podran facilitar-se dades de manera voluntària amb l'objectiu que puguin prestar-se de manera més òptima els serveis oferts.

En el cas que els usuaris d'aquest web haurien facilitar la seva adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels serveis oferts podran manifestar que no desitgen rebre cap tipus de comunicació que Master Servei 24h S.L.U. pogués enviar, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per la qual es va demanar el servei. Master Servei 24h S.L.U. posarà a disposició dels usuaris que s'haguessin inscrit en algun tipus de llista de correu dins d'aquesta web sols mecanismes adequats per donar-se de baixa d'aquesta.